top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Avdan KULLANICI Sözleşmesi ("Sözleşme") www.avdan.co internet sitesinin sahibi, Hasanpaşa  Mahallesi Berceste Sokak, Hamiyet Apartmanı, No:4/2, Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunan Tuğba Oy Mimarlık Limited Şirketi (Bundan böyle "AVDAN" olarak anılacaktır) ile www.avdan.co internet sitesine KULLANICI olan internet kullanıcısı ("KULLANICI") arasında KULLANICI tarafından onaylandığı tarihte akdedilmiştir.

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu AVDAN'nın sahip olduğu internet sitesi www.avdan.co'dan KULLANICI'nın yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. KULLANICI, www.avdan.co internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICI’ya aittir.

3.2. KULLANICI, www.avdan.co internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3. KULLANICI, www.avdan.co internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri, sınai, marka ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4. www.avdan.co internet sitesinde KULLANICI'lar tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran KULLANICI'ların kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca KULLANICI sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin AVDAN'la hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. AVDAN’nın, KULLANICI'nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan ve/veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle KULLANICI'nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. KULLANICI, www.avdan.co internet sitesine KULLANICI olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle AVDAN'nın uğrayacağı tüm zararları talep halinde nakden ve tek seferde tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. KULLANICI'nın AVDAN internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran KULLANICI'ya aittir. KULLANICI bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI'ya aittir.

3.7. AVDAN, KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve KULLANICI yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. KULLANICI, www.avdan.co internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden AVDAN'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8. KULLANICI, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen KULLANICI'ye aittir.

3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden KULLANICI, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve AVDAN'ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve tüm bu zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.10. AVDAN'nın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin KULLANICI'nın KULLANICI'lığını askıya alma veya sonlandırma ve KULLANICI’ya ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.11. www.avdan.co internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, marka ve tasarım hakları AVDAN'nın mülkiyetinde olup, bunlar KULLANICI tarafından AVDAN'nın açık ve yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, paylaşılamaz, çoğaltılamaz.

3.12. AVDAN tarafından www.avdan.co internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13. AVDAN'nın, KULLANICI tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe AVDAN'NIN kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. KULLANICI, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, AVDAN ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için işbirliği içinde olduğu diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir. AVDAN, KULLANICI’nın www.avdan.co internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. KULLANICI yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında AVDAN ve Tuğba Oy Mimarlık Ltd. Şti. markalarının/şirketinin ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. KULLANICI, AVDAN'a KULLANICI olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, AVDAN tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. KULLANICI aksini bildirmediği sürece KULLANICI'lığı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, AVDAN tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. KULLANICI yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve AVDAN'ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICI veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini AVDAN'a iletebilir.

3.15. AVDAN, KULLANICI'nın kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve (b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda ve (c) KULLANICI'nın rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

3.16. AVDAN, www.avdan.co isimli internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICI'nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda KULLANICI, AVDAN internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. AVDAN, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.18. AVDAN, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm KULLANICIler için hüküm ifade edecektir.

3.19. AVDAN, işbu Sözleşme uyarınca, KULLANICI'larının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. KULLANICI işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. KULLANICI, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda AVDAN’a bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır.

 

4. Sözleşmenin Feshi

Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

 

5. Uyuşmazlıklar

İşbu sözleşme KULLANICI’nın, KULLANICI’lığını iptal etmesi veya AVDAN tarafından KULLANICI’lığının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. AVDAN KULLANICI’nın “KULLANICI'lık sözleşmesi”'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda KULLANICI’nın KULLANICI’lığını iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

KULLANICI'nın KULLANICI'lık kaydı KULLANICI'nın işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme KULLANICI'nın KULLANICI olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

bottom of page